บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิณภัทรการบัญชี ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการจดทะเบียน

     เราบริการด้วยใจ  รวดเร็ว คุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ลักษณะบริการ

  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
  • บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน
  • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,เพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  • บริการจดทะเบียนย้ายสถานประกอบการ, กรรมการเข้าใหม่ – ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ , เพิ่มสาขา, ลดสาขา ฯลฯ 
  • บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
  • บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และแก้ไขเพิ่มเติมในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ 
  • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

รับจดทะเบียนบ่อวิน ศรีราชา เขาคันทรง อมตะซิตี้

Visitors: 33,565