บริการด้านภาษี ยื่นชำระภาษี

บริการด้านภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ห้างหุ้นส่วนอิณภัทรการบัญชี เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่ 

  • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) 
  • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) 
  • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  • แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย ประจำเดือน

3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย 

  • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร 
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร 
  • จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์ 
  • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร 

บริการยื่นแบบชำระภาษี บ่อวิน ศรีราชา เขาคันทรง อมตะซิตี้  ยื่นภาษีรายเดือน

Visitors: 33,564