ให้บริการด้านบัญชี จัดทำงบการเงิน รายเดือนและรายปี

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี

  • จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  • จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท 
  • จัดทำบัญชีและจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
  • ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
  • จัดทำงบการเงินประจำปี ตามรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละกิจการ พร้อมยื่นภาษีนิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
  • นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า E-Filling
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! 
  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
  • เป็นตัวแทนเข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชีและภาษี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด 

รับทำบัญชีบ่อวิน ศรีราชา เขาคันทรง อมตะซิตี้

Visitors: 33,570